Vyberte stránku

Zápisový lístek

 

Problematiku zápisového lístku řeší § 60a Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zápisový lístek odevzdávají žáci čtyřletých oborů a maturitní zkouškou a tříletých oborů s výučním listem do 10 dnů od vyhlášení přijetí. Rozhodným datem je razítko pošty na obálce, pokud není předán osobně.

Právním důsledek neodevzdání zápisového lístku: Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl následně přijat do oboru s talentovou zkouškou.

Žáci nástavbového vzdělávání, zkráceného vzdělávání a jiných než denních forem neodevzdávají. Zápisový lístek dostanou žáci základních škol ve své základní škole, ostatním ho vydává krajský úřad podle místa bydliště.