fbpx
Vyberte stránku

Základní informace k příjímací řízení pro školní rok 2021 – 2022

 

OBORY PŘEHLED

KOMPLETNÍ PŘEHLED VŠECH OBORŮ A NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2021-22 Kriteria 1. kola přijímacího řízení

Rychlý přehled termínů

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do:                             31. ledna 2021

Podání přihlášky ke studiu do:                                           1. března 2021

Jednotné přijímací zkoušky                                                12. a 13. dubna 2021

(čtyřleté obory vzdělání a nástavbový obor Podnikání)

1.kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledku                    22. – 30. 4. 2021

Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek                12. a 13. května 2021

 

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021.
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě
přihlášky.

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho
souhlasné vyjádření.

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není
dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení.

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 12. a 13. dubna 2021 (čtyřleté obory vzdělání).

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené
na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021.

Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Informace k přijímacímu řízení 2020-21 pro žáky se SVP

Pro obory poskytující střední vzdělání s výučním listem se přijímací zkouška nekoná.

1.Kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledku v období 22. – 30. 4. 2020

Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Od školního roku 2021 – 2022 je celé studium v denní formě BEZ  ŠKOLNÉHO

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – zaměření: Veřejná správa a právní administrativa
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)

66-41-L/01 Obchodník – zaměření: Ekonomika obchodu a služeb
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

69-41-L/01 Kosmetické služby
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (dálková forma)

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

Od školního roku 2021 – 2022 je 1. ročník BEZ ŠKOLNÉHO

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

69-51-H/01 Kadeřník
3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

66-53-H/01 Operátor skladování
3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

34-53-H/01 Reprodukční grafik – NOVĚ   Reprodukční grafik
3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

Nástavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Od školního roku 2021 – 2022 je celé studium v denní formě BEZ ŠKOLNÉHO

64-41-L/51 Podnikání

2letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
3letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)