fbpx
Vyberte stránku

Veřejná správa distančně

Je naše armáda profesionální? Kdo chrání Českou republiku před hrozbami terorismu či extrémismu? Patří policisté mezi příslušník y bezpečnostních sborů? Odpovědi na tyto otázky jsem hledala společně se studenty 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost. Spojíme-li nové nabyté znalosti s dovednostmi získanými na hodinách informatiky, vzniknou díla, která všem poutavou formou přiblíží distanční výuku na naší škole.

Mgr. Lucie Vargová

 

 

Ani v distanční výuce nezahálíme

I v této nešťastné době, kdy odborný výcvik trávíme u svých PC při online výuce, nezahálíme a trénujeme alespoň na cvičných hlavách, nebo na svých rodinných příslušnících. Tady je malá ukázka prací žáků 2.ročníku.


On-line školení pro budoucí kadeřnice

Dne 28.1.2021 a 2.2.2021 proběhla na naší škole pro žáky všech ročníků oboru Kadeřník on-line školení. Vše pod vedením kadeřnice a technoložky Kristýny Dvořákové. Tentokrát na téma: Motivace do profese kadeřnice/ kadeřník. V první části školitelka žákům popsala svoji vlastní cestu k profesi. V části druhé se dotkla základních a důležitých prvků oboru, kterými jsou: zručnost, kolorimetrie, technické myšlení, ovládání PC, komunikace, znalost módních trendů. V části poslední nabídla studentům možnost dotazů, přičemž se rozvinula zajímavá diskuze. Celé školení proběhlo v přátelské atmosféře . Bylo nejen zajímavé, ale i velkou motivací pro žáky.


Prezentace o Evropské Unii

V rámci soutěže pořádané EU studenti maturtiního oboru Veřejná správa vypracovali několik prezentací na téma Evropsk´Unie. Podle zadání měly být prezentace určené pro “mladší spolužáky”, takže v rámci prezentací se pokusili hravou formou předat základní informace o EU.

Ukázka prezentací


Výuka německého jazyka

I během distanční výuky cizích jazýků se snaží naši kantoři přicházet s originálními zadání. Najo příklad přidáváme ukázku z výuky německého jazyka. Na obrázcích jsou zadání a klíč k úkolu, na posledním obrázku potom ukázka vypracování některými žáky.

 

 


PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

K této činnosti přistupuje škola s maximální prioritou, protože v současné době jsou mladí lidé vystaveni mnoha vlivům, pokušením a svodům.nMladí lidé se obtížně konfrontují s osobní zodpovědností za své jednání, často tomuto termínu ani nerozumí, nedokážou spojit své jednání se zodpovědností za důsledky, které z něj vyplývají, a to i v případě, že jejich chování hraničí i s případným kriminálním jednáním. Cílem školní prevence mimo jiné je i zvýšit jejich povědomí o zodpovědnosti za své chování a jednání.
Jednou z činností je pravidelná spolupráce s organizací ACET, která poskytuje žákům preventivní programy na aktuální témata v životě mladých lidí.

Hlavním cílem je minimalizace a předcházení rozvoje rizik v těchto oblastech:
-Interpersonální agresivní chování
(agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie)
-Závislostní chování (užívání všech návykových látek, netolismus, gambling)
-Negativní působení sekt, Sexuální rizikové chování

Dílčí cíle: Rozvoj vztahu k sobě samému i k druhým. Rozvoj osobnosti a pomoc při utváření žebříčku zdravých životních hodnot.
Přínos těchto aktivit vidí škola ve snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence. Realizované programy umožňují našim žákům snadnější rozpoznání rizik, pojmenování a hledání východisek z obtížných situací. Důležité je také pozitivní nasměrování života mladých lidí.

Příklady realizovaných programů: Osobní zodpovědnost, Kyberšikana, Skrytá nebezpečí internetu, Hrdinství všedního dne, Kult krásného těla, Jak se nenechat podvést.
I v současné době distanční výuky škola tyto programy realizuje on-line formou a případné potřeby žáků jsou řešeny osobními konzultacemi přes třídní učitele, metodika prevence a výchovného poradce.

STÁHNOUT


Hry podporující finanční gramotnost

Křížovka

ZADÁNÍ

ŘEŠENÍ

Doplňovačka

ZADÁNÍ

ŘEŠENÍ